ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರ್

ತಾಂಡವ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.

ತಾಂಡವ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.