ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರ್

ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾವು: ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತಾ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ?

ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾವು: ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತಾ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ?